รถประมูล วันที่ 11/05/2024 เวลา : 08:38 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

รอบษ-7636 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

REVO SMART CAB J ZEDITION

พ.ศ. 2563

VAT

2

ขกขฉ-4358 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2560

VAT

3

รยผค-3486 ระยอง

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

NO VAT

4

ศกกง-3558 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

NO VAT

5

บรกพ-3354 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

NO VAT

6

สนบม-9829 สกลนคร

FORD

RANGER ALL-NEW OPEN CAB HI-RIDER XLT

พ.ศ. 2557

VAT

7

อยบม-1719 พระนครศรีอยุธยา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

8

อทบท-5591 อุทัยธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2560

VAT

9

อยบย-2594 พระนครศรีอยุธยา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

10

สบบล-4871 สระบุรี

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

VAT

11

ขกผร-3792 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

NO VAT

12

กทม2ฒห-9406 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO SMART CAB E PERUNNER (TRD SPORTIVO)

พ.ศ. 2560

VAT

13

ฉชกย-1028 ฉะเชิงเทรา

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 S

พ.ศ. 2556

NO VAT

14

บรบบ-7916 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2553

NO VAT

15

สบบย-7305 สระบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

16

นมงพ-3596 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO D/C E PRERUNNER

พ.ศ. 2553

NO VAT

17

ขกขฉ-8892 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2560

VAT

18

กทมฒฮ-7279 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

19

นมงพ-1443 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO DOUBLE CAB E

พ.ศ. 2549

VAT

20

อดผพ-4599 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

21

สนบย-1960 สกลนคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

22

ปจบม-516 ปราจีนบุรี

NISSAN

NP300 NAVARA S/C S

พ.ศ. 2560

VAT

23

สรบธ-1687 สุรินทร์

TOYOTA

CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2551

VAT

19

สกบฉ-7287 สกลนคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2551

VAT

14

มหบท-6695 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

NO VAT

26

ขกผผ-2603 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

27

อบผผ-4339 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2562

NO VAT

28

ศกบล-267 ศรีสะเกษ

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2555

VAT

29

ชบผย-9186 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

NO VAT

30

สรกค-5651 สุรินทร์

TOYOTA

E

พ.ศ. 2551

VAT

31

กทมฒฉ-989 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z-Prestige Navi

พ.ศ. 2555

NO VAT

32

กทม1ฒต-7773 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

NO VAT

33

กทมฒฌ-7334 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD S TITANIUM

พ.ศ. 2554

NO VAT

34

รอบร-6564 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

35

กทมฒศ-1772 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

VAT

36

ขกผว-9973 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2550

VAT

37

กสบม-3416 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

38

นมยธ-9045 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX (PRH) G/S

พ.ศ. 2550

NO VAT

39

อดกร-3680 อุดรธานี

TOYOTA

VIOS J (MY13)

พ.ศ. 2558

VAT

40

ศกกต-2278 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX ALLNEW BUEPOWER CAB-4 HLD DDI Z DVD

พ.ศ. 2560

VAT

41

กสบษ-6153 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

42

ชยบบ-6599 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

NO VAT

43

รอบล-858 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2553

VAT

44

กทมตฬ-3243 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

VAT

45

ขกผม-3204 ขอนแก่น

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS PRERUNNER

พ.ศ. 2558

NO VAT

46

ชบผอ-11 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2562

VAT

47

รอบว-7573 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2556

VAT

48

กทม2ฒฆ-3495 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2547

NO VAT

49

ลยบบ-1267 เลย

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E TRD SPORTIVE

พ.ศ. 2556

VAT

50

สรบล-2313 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

51

นพบท-9191 นครพนม

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2562

NO VAT

52

กทม2ฒท-5742 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2561

VAT

53

นคบบ-3357 หนองคาย

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

54

จบบษ-416 จันทบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

55

นมผร-7660 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2551

VAT

ลากจูง

56

ชบผล-2062 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO J (Single Cab)

พ.ศ. 2552

VAT

57

กทมฆษ-4228 กรุงเทพมหานคร

MAZDA

BT-50 PRO DOUBLE CAB Hi-RACER

พ.ศ. 2555

NO VAT

58

กสบพ-1745 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX SPARK EX i-TEQ (Power)

พ.ศ. 2551

VAT

59

ขกผผ-9778 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPARK EX VGS S

พ.ศ. 2557

VAT

60

อบผผ-2661 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX

พ.ศ. 2548

NO VAT

61

นภบท-1007 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2559

NO VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

62

มหกข-9546 มหาสารคาม

TOYOTA

SOLUNA VIOS J

พ.ศ. 2548

NO VAT

55

สบกบ-2901 สระบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 S

พ.ศ. 2558

NO VAT

ลากจูง

64

ขกบม-9769 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX

พ.ศ. 2545

NO VAT

ลากจูง